Aktiastiftelsen i Ekenäs
Ändamål

Verksamhetsområde är i första hand Ekenäsnejden och Snappertuna. Stiftelsen delar ut understöd till mottagare verksamma på detta område.

 

Stiftelsens kapital bildar tre olika fonder:

Grundfonden, grundkapitalet.
Seniorfonden, som härstammar från en donation av Ekenäs seniorförening, som speciellt betonade verksamhet för äldre, med tyngdpunkt på aktiviteter i Folkhälsans seniorcenter.
Okänd soldat i Harparskog –fonden, som kommer från en donation av Föreningen Okänd soldat i Harparskog, som önskar att avkastningen ges till årets kulturgärning i Ekenäs-nejden.

 

Verksamhetsprinciper

Av avkastningen viks en tredjedel för förkovrande av stiftelsens kapital. Stiftelsen har placerat kapital i Aktias A- och R-aktier och i några andra bolag.

Styrelsen skall bestå av välrenommerade personer från stiftelsens verksamhetsområde. Ambitionen är att täcka in olika intresseområden och att ha en god balans beträffande ålder och kön. Styrelsen väljs på årsmötet. Styrelsen får inget arvode, men erhåller liten årlig kostnadsersättning.

Stiftelsens administration (möteshandlingar) sköts enligt överenskommelse. Bidragen samt kostnadsersättningarna hanteras av kassören, som väljs inom styrelsen. Stiftelsen upprätthåller en förteckning över styrelsemedlemmarna, som hanteras av bankens kontaktperson, men inga andra register. 

 

Årets kulturgärning

Priset för årets kulturgärning utdelas på hösten.

Ansökningsförfarande

Utdelning sker vanligen i april, efter att annons om möjligheten att ansöka ingått i något lämpligt medium. Ansökningar kan tas emot löpande under året, men behandlas nödvändigtvis inte förrän utdelningsmötet. Alla sökande får besked efter styrelsens möte.

Jäv hanteras enligt kommunallagens principer. Jävig person avlägsnar sig vid behandlingen av aktuell ansökan och jäv redovisas per ansökan.

 

Utdelningsprinciper

Nedan förtecknas grundläggande utdelningsprinciper. Styrelsen förbehåller sig dock möjligheten att av särskilt goda skäl frångå dessa.

Stiftelsen kan välja att under ett år rikta utdelningen till någon särskild sektor - till exempel barn och ungdom (2016).

Utdelningen riktas till

 • allmän utdelning
 • verksamhet riktad till äldre (särskilt Folkhälsans seniorcenter)
 • årets kulturgärning i Ekenäsnejden

Bidrag beviljas i regel inte/ogärna

 • för redan genomförda projekt
 • till privatpersoner
 • för sådant som tillhör det offentligas ansvar
 • för anställning
 • för lägerskolor och skolors utfärder
 • för återkommande, regelbunden verksamhet (drift)
 • till skolor
 • för investeringar.
Bakgrund

 

Aktiastiftelsen i Ekenäs grundades den 28 januari 2004 med ett grundkapital på 25 000 euro (och godkändes av Patent- och registerstyrelsen 23.4.2004).

Kontaktuppgifter

Ordförande
Linnéa Henriksson
040 529 4894
linnea.henriksson@iki.fi.